Filosofi och Principer för Rart™

av Jan Aminoff, januari 1991 (©1991 och 1997 Jan Aminoff)
översatt till svenska maj 2009.

RART är ett registrerat varumärke tillhörigt Jan Aminoff, 43645 ASKIM, Sverige

Innehåll:

Rarts filosofi
Exempel på Rart universum
Linjer
Ägg
Flingor
Principer för Rart programmering
Kontinuerligt skapande
Rörliga medelvärden
Ögonblicklig frysning
Sammanfattande slutord
Not. (maj -97)
Ur Aniara av Harry Martinsson. Dikt 47 
"En talmängdsfilosof och mystiker . . .     "
ställer en fråga som superdatorn inte kan svara på
. . .                                                       
Ty frågan gällde underverksfrekvensen   
i Alltet tänkt som talmängdsuniversum.   
Den synes sammanfalla så med Slumpen
att slump och underverk har samma källa
och samma svar för båda synes gälla.         


  Rarts filosofi

Rart™ (från engelska "Random Art", slumpkonst) skapas när en observatör väljer en tilltalande bild på en dataskärm där datorn visar bildgenererande program. Vi hävdar här vår tes att Rart innebär en ny princip för konstskapande. Tesen kan också ses som ett inlägg i den ständiga frågan om vad konst egentligen är.

Skönhet i naturen är ofta ett resultat av samverkan av två krafter, slumpmässighet och regelbundenhet eller ordning. Tänk på lätta sommarmoln drivande över en blå himmel. Där råder ordning i hur molnen är separata och har sin sommarlätta karaktär. Samtidigt finns ingen metod att förutsäga ett visst molns utseende eller dess läge i skyn. Vi upplever samverkan av av slumpmässighet och ordning som skönhet och är lite avundsjuka på latmasken som ligger i backen och ser sommarmolnen driva förbi.

Som ett vidare exempel på samverkan mellan de två krafterna, slumpmässighet och ordning, tänk på träd i en skog. Man ser ordning i hur stammar växer till grenar, hur löv växer från grenarna, hur varje löv kan identifieras som kommande från ek, björk, alm eller vad det nu råkar vara. En skog har en ordnad karaktär. Sedd på avstånd eller från en höjd verkar den vara solid med struktur och färg enligt typ av träd.  Men där råder slumpmässighet i var träden är belägna och vilket trädslag (om blandskog) för att inte tala om placerning av varje gren och varje träd. Varje höst ser vi bladen ändra färg. Beroende på ett antal orsaker kommer vart och ett av löven att byta färg från grönt till gult till shiftningar i rött, orange eller lila. Det kan vara möjligt att förutse ett lövs framtida utveckling.  Men för skogsvandraren är den överväldigande upplevelsen av en vacker höstskog resultatet av de oväntade färgskiftningarna sammantagna, det vill säga av kombinationen av slumpmässighet och regelbundenhet.

Vi känner till naturens lagar och kan förutsäga många förlopp med god noggrannhet som, till exempel, färdvägen för en interplanetarisk sond. Vi har emellertid svårt att lösa vissa typer av problem. Väder är ett gott exempel på vad vi inte behandlar särskilt bra. En sen matematisk utveckling, kaosteorin, visar också att vissa naturliga system, däribland väder, ligger utanför någon realistisk möjlighet att mäta eller beräkningsmässigt förutspå i detalj. För oss är väder ett system som visar sig som en kombination av slumpmässighet och ordning. Dess synliga uttryck som moln, eller satellitbilder på en orkan, eller en mångfärgad solnedgång kan vara otroligt vackra. Lyckligtvis är det ingenting som hindrar oss att glädja oss åt vädrets skönhet även om vi inte förstår dess historia eller kan förutse dess framtid. Och vi kan som fotografer bevara ögonblickets flyktiga skönhet för framtiden genom att ta en bild. Som konstnärer gör vi samma sak, genom att fästa vackra scener på duk eller papper.

Filosofin för Rart grundar sig på observationen att datorn är ett utmärkt verktyg för att kombinera slumpmässighet och ordning. Detta görs i datorprogram som visar kontinuerligt föränderliga bilder på dataskärmen. Ett Rart program kan beskrivas som ett universum skapat för sina visuella möjligheter. Man kan tänka på dataskärmen som ett tvådimensionellt fönster mot detta universum och användaren av rartprogrammet som en observatör med möjligheten att registrera speciellt tilltalande bilder. Vi kallar användaren av ett rartprogram för "observatör", även om ur en annan synpunkt användaren lika gärna kunde kallas för"artist".

Vi skall nu beskriva några rartunivesum, det vill säga de regler som gäller för för hur de rörliga bilderna bildas och utvecklas. Vi skall sedan formulera principerna för rartprogrammering baserade på dessa exempel.

Stillbilderna nedan är från den första realiseringen av Rart, i själva verket bilder frusna från våra första universum programmerade i QuickBasic för Macintosh som vid denna tid, 1991, hade en 8-tums skärm i svartvitt. Vi har också lagt in länkar till dessa universum realiserade i Java och med parametervärden som skall återskapa känslan av den lilla Macintoshskärmen.
 Topp

Exempel på Rart universum

Här är exempel på rartuniversum, var och en med sina enkla beteenden. Universum har nämnts efter huvudföremålen som visas på skärmrn.


Linjer

(See en  JAVA version of Linjer eller Lines)


Dataskärmen är en rektangel. Tänk dig nu en punkt som rör sig med konstant hastighet tills den råkar rektangelsidan då den studsar i en slumpvist vald riktning med en ny hastighet. Tänk dig sedan en annan punkt som rör sig med samma regler och förbind de två punkterna med en linje. Om du håller ett konstant antal linjer på skärmen (genom att ta bort en linje varje gång ändpunkterna förflyttas) ser du omväxlande mönster på skärmen. Som observatör kan du variera antalet linjer och ändpunkternas maximala hastighet, vilket påverkar bildernas täthet.

I Linjer skapar punkternas studsande och linjernas överlappning oväntade och ibland dramatiska bilder som kan tilltala användaren. Topp


Ägg

(Se en  JAVA version av Ägg eller Eggs)


I Ägg växer och förminskas slumpvist placerade ovaler av slumpvist vald storlek, i det ursprungliga Ägg universum gråa ovaler på vit bakgrund. När två ovaler överlappar upphäver de varandra så att du ser bakgrunden där de överlappar. Som användare kan du ändra medelstorleken på äggen och medelantalet. I javaversionen kan du också välja färg på ägg och bakgrund.


Ägg universum är intressant därför att former som i sig själva är enkla påverkar varandra och skapar nya och komplexa former på skärmen Topp

Flingor

(Se en JAVA version av Flingor eller Flakes)


 I Flingor växer objekten, flingor, enligt en approximation av reglerna för tillväxt av hexagonala kristaller. Flingorna lägs slumpvis ut på skärmen men så att överlapp undviks. De invecklade mönstren uppstår genom slumpvisa förgreningar i enkla, dubbla eller tre armar, med de nya armarna igen förgrenande sig i 60 graders vinkel. Som användare kan du ändra en parameter som bestämmer medelstorlek och en annan som påverkar komplexiteten genom att ändra på sannolikheten för antalet grenar.

Flingor är inspirerat av naturen som tycks göra varje snökristall unik trots att snökristaller följer mycket enkla regel för tillväxt. Top


Principer för Rart programmering

Programskaparen, (som vi kallar rartist), bestämmer reglerna för sitt Rart universum. Det finns ingen begränsning i vad som skulle kunna programmeras, inbegripet en simulering av väder. I realiteten kommer ett universum dock att ha lliten möjlighet att realistiskt representera någonting komplext ur den verkliga världen.

Det finns vissa principer som en rartprogrammerare måste beakta; principer som gör Rart program unika och skiljer dem från andra program. Dessa principer skyddas av varumärket Rart och endast program som föjer principerna får anvanda varumärket. Endast ägaren till varumärket kan dock avgöra vad som är eller inte är ett Rartuniversum. Slutgiltigt baseras ett avgörande inte bara på om ett kandidatprogram följer de nedan uppräknade principerna utan på om programmet också beskriver ett universum som är visuellt intressant.

Man kan tänka på ett rartuniversum som befolkat av föremål och detta kan vara ett lämpligt sätt att tala om det inte ses som en begränsning. I verkligheten är moln på himlen, vågor på havet och träd i skogen goda exempel på föremål. I ett rartuniversum är föremål vad som som kan presenteras på en dataskärm.  Vi skall nu formulera principerna för Rart med hänsyn till de föremål som befolkar ett rartuniversum.

Principerna för Rart är
1. Kontinuerlig skapande
2. Rörliga medeltal
3. Ögonblicklig frysning

Top

Kontinuerligt skapande

Bilden av ett rartuniversum på dataskärmen måste hela tiden förändras. Om vi definierar ett universum som en samling föremål, måste förändringarna vara sådana att uppdykandet, försvinnandet, formen och rörelsen hos föremål är slumpmässiga nog att sannolikheten för en repeterande konfiguration är försvinnande liten. Dessutom måste uppdykandet eller växandet och försvinandet eller minskningen av objekten balanseras över tiden. Skärmen bör inte bli tom och livlös eller överväldigad av föremål. Vi kallar detta principen för kontinuerligt skapande eftersom "födseln" eller uppdykandet och tillväxt hos ett objekt kan ses som skapelse. Inneboende i all skapelse är den "död" eller det försvinnande som ger plats för mer skapelse.

Effekten av kontinuerligt skapande är att ett universum kan fortsätta i evighet och alltid förse användaren med föremål i nya konfigurationer med ringa eller ingen sannolikhet för repetition.

Rörliga medeltal

I ett rartuniversum, kan det vara lämpligt att sätta parametrar på egenskaper hos föremål såsom storlek, form, hastighet, färg mm. Vilka parametrar som är lämpliga beror på naturen hos just detta universum. Om ett universum visar någonting som skall likna vågor kunde det vara lämpligt att sätta parametrar på höjd, rörelsehastighet, hur nära vågen är att bryta mm. Principen om rörliga medeltal säger att sådana medeltal i allmänhet skall vara konstanta i tiden. I ett "våg"-universum är medelvärdet av de olika egenskaperna konstanta, även om varje våg är olik varje annan våg.

Dessa parametrar ger karaktär åt  universum i fråga och det kan vara av intresse att förändra dess karaktär genom att ändra parametrarna. Sådana förändringar är inte bara tillåtna men uppmuntrade. För ett visst universum skall användaren - observatören - ha möjlighet att förändra åtminstone några parametrar.

Effekten av principen för rörliga medeltal är att observatören kan medverka i skapelseprocessen genom att förändra medelvärdena på parametrarna för ett universum. Därigenom tar han eller hon ett större ansvar för den resulterande konsten.

Ögonblicklig frysning

Den visuella presentationen av ett rartuniversum på dataskärmen är dynamisk. Föremål ändrar sig och rör sig, och observationen av ett universum i ständig förändring kan ha ett intresse i sig. Emellertid är ett av Rarts syften att ge användaren permanenta bilder, ögonblicksbilder av rartuniversum. Principen för ögonblicklig frysning betyder att rartprogrammet kan stoppas vilket ögonblick som helst, och att universums status, som visas på dataskärmen, då blir bevarat för framtida värdering och kanske utskrift som hårdkopia. Enligt principen för kontinuerligt skapande är en bild unik och kan inte repeteras. Ögonblicket för frysning är det ögonblick då användaren av rartprogrammet skapat ett konstverk. Detta ögonblick är av intresse och varje bild skall därför tidsstämplas med datum och tid för skapelsen.

Resultatet av principen för ögonblicklig frysning är att användaren ges tillfälle att säga "stopp" i varje ögonblick i ett rartuniversums liv.

 Topp

Sammanfattande slutord

Rart erbjuder ett nytt sätt att skapa konst där observatören med sitt estetiska sinne väljer från vad som visas på dataskärmen. Datorn används för att simulera visuellt intressanta universum och observatören väljer bland ständigt föränderliga konfigurationer den bild han eller hon anser värda att spara. Bilden tidsstämplas med ögonblicket för frysningen då observatören också kan ge bilden en titel.

Är ett verk skapat genom Rart ett konstverk?  Frågan är intressant då den berör de fundamentala begreppen skapande, originalitet och estetik. Rartprogrammeraren, rartisten, har genom att realisera reglerna för ett visuellt intressant universum, gett ett väsentligt bidrag till verket. Å andra sidan har användaren påverkat universum genom att modifiera medelvärdena och är därför medskapande. Dessutom innebär principen för kontinuerligt skapande att varje konfiguration är unik, och därmed den resulterande bilden unik. Är inte möjligheten att åstadkomma ett unikt verk ett definierande kriterium för en artist? Och vad gäller skönhet; det är ju  betraktarens åsikt som gäller, eller hur?

Men vi lämnar dessa frågor till filosoferna. Medan de grubblar inbjuds du att leka med Rart som en rolig dataleksak.
 Topp

Not:   Denna artikel skrevs ursprungligen 1991 och fick sin slutgiltiga form på engelska i maj 1997. Du kan läsa den engelska versionen på de engelska Rartsidorna ...............Den svenska översättningen gjordes i maj 2009. Sedan 1991, har vi infört termen "rartist" som benämning på programmeraren, skaparen av ett RART™ universum och termen "observatör"  för personen som använder rartprogrammet och ser på universum på dataskärmen. Förutom att ha anpassats till de nya termerna är artikeln väsentligen oförändrad. Det kan vara värt att notera att när begreppet Rart föddes fanns inte programmeringsspråket Java och tanken på distribution via Internet låg ännu i framtiden.   - - -   J.A.
Topp

 Back to RART™ Home